Nowy jednoroczny kierunek kształcenia! 

Nauka trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomem.

Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą nieść pomocy poprzez świadczenie usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym, starszym, chorym, niepełnosprawnym.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty: opieka i pielęgnacja człowieka, organizacja opieki środowiskowej, psychologia, wybrane zagadnienia z socjologii, umiejętności opiekuńcze, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych.

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej
w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych
i niesamodzielnych, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w domach pomocy społecznej w kraju
i za granicą, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w środowisku domowym ludzi starszych, chorych i niesamodzielnych, fundacjach
i stowarzyszeniach lub założyć własną działalność.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie Opiekunka środowiskowa.

 

Opiekunka środowiskowa cechuje się:

 • empatią,
 • kreatywnością,
 • komunikatywnością,
 • konsekwencją w działaniu,
 • umiejętnością współpracy,
 • zdolnością organizowania pomocy i wsparcia,
 • umiejętnością kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w następujących sytuacjach:

 • w codziennych czynnościach domowych,
 • w planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,
 • w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych w stosunku do osób chorych i niesamodzielnych,
 • udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,
 • mobilizowaniu osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijaniu zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Prezentacja kierunku

Dodaj komentarz