Kierunek przeznaczony dla osób wrażliwych, cierpliwych
i odpowiedzialnych, które chcą nieść pomocy osobom starszym.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osób starszych, a także rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną i środowiskiem tych osób.

Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach i klubach samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, placówkach poradnictwa rodzinnego oraz podjąć prywatną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie Opiekun osoby starszej.

Prezentacja kierunku

Dodaj komentarz