O szkole

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe

im. Stanisława Liebharta w Lublinie

Jest szkołą z bogatą i wieloletnią tradycją. W 1955 roku rozpoczęło działalność edukacyjną jako Państwowa Szkoła Położnych. Województwo lubelskie znajdowało się wówczas na przedostatnim miejscu w kraju pod względem zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zaistniała zatem konieczność podjęcia kształcenia pielęgniarskiego i położniczego dla potrzeb rozwijających się placówek służby zdrowia w regionie lubelskim. W roku 1959 powołano do życia Państwową Szkołę Pielęgniarstwa, która wraz ze Szkołą Położnych znajdowała się w budynkach zastępczych przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Program nauczania obejmował 2-letni cykl kształcenia w zawodzie położnej i pielęgniarki. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Położniczej było ukończenie przez kandydatki IX klas liceum ogólnokształcącego (posiadanie tzw. „małej matury”) i ukończenie 16 roku życia. Kryteria takie obowiązywały do roku 1959. Od 1959 roku warunkiem przyjęcia do Szkoły Pielęgniarstwa i Położnych było już posiadanie przez kandydatki świadectwa dojrzałości. Przeniesienie Szkoły Pielęgniarstwa do nowego budynku przy ulicy Północnej (aktualnie Kazimierza Jaczewskiego) nastąpiło we wrześniu 1961 roku. Zreformowano wówczas obydwie szkoły i przemianowano je na Państwową Szkołę Pielęgniarstwa i Położnych. Od tego czasu rozpoczął się dynamiczny rozwój szkoły i intensywne kształcenie nie tylko pielęgniarek i położnych, ale całego średniego personelu medycznego dla potrzeb miasta Lublina i regionu lubelskiego.
Na bazie Szkoły Pielęgniarek i Położnych powstały następujące szkoły:

 • 1962 – Państwowa Szkoła Medyczna Techników Elektroradiologii (2-letnia),
 • 1963 – Państwowa Szkoła Medyczna Techników Analityki Medycznej (2-letnia),
 • 1965 – Państwowa Szkoła Medyczna Techników Fizjoterapii (2,5-letnia),
 • 1965 – Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa Psychiatrycznego (2-letnia),
 • 1967 – Państwowa Szkoła Medyczna Instruktorów Higieny (roczna),
 • Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa na bazie Asystentek Pielęgniarstwa (roczna).

W 1971 roku reaktywowano po kilkuletniej przerwie Szkołę Położnych z 2,5-letnim programem kształcenia. W tym samym roku szkoła rozpoczęła współpracę z Wydziałem Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. W szkole były prowadzone ćwiczenia dla studentów Akademii Medycznej. Celem współpracy było szkolenie i kształcenie umiejętności studentek w prowadzeniu różnorodnych zajęć dydaktycznych.

Od stycznia 1972 roku wymienione wcześniej specjalistyczne typy szkół zostały objęte wspólną nazwą: MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE. Wyodrębniono w nim najstarsze kierunki i utworzono nowe. Nadal kontynuowane były kierunki kształcenia takie jak: Pielęgniarstwo (2,5-letnie i 3-letnie), Położnictwo (2,5-letnie), Technika Analityki Medycznej (2-letnia), Technika Elektroradiologii (2-letnia) oraz powstały nowe kierunki kształcenia takie jak:

 • Pracownik Socjalny z 2-letnim programem kształcenia w 1975 r. oraz Pracownik Socjalny w trybie zaocznym od 1978 roku
  (w roku 1993 decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotychczasowy kierunek Pracownika Socjalnego przemianowany został na Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych. Szkoła została przeniesiona na ulicę Szkolną
  w Lublinie),
 •  Protetyk Dentystyczny z 2-letnim programem kształcenia
  w 1978 r.,
  (obecnie szkoła nie kształci już w tym kierunku),
 • Technik Farmaceutyczny z 2-letnim programem kształcenia
  w 1979 r.,
 • Masaż Leczniczy dla młodzieży z niepełnosprawnością wzroku
  z 2-letnim programem kształcenia w 1989 r.,
  (od roku 2004 mogą uczyć się na tym kierunku również osoby pełnosprawne),
 • Pielęgniarstwo dla pracujących w 1983 r. (istniało przejściowo
  w celu uzupełnienia wykształcenia),
 • Ratownik Medyczny z 2-letnim programem kształcenia w 1994 r.,
 • Opiekunka Dziecięca z 2-letnim programem kształcenia w 2000 r.,
 • Technik Ortopeda z 2-letnim programem kształcenia w 2002 r.,
 • Terapeuta Zajęciowy z 2-letnim programem kształcenia w 2000 r.,
 • Technik Analityk z 2-letnim programem kształcenia w 2005 r.,
 • Technik Usług Kosmetycznych z 2-letnim programem kształcenia w 2005 r.,
 • Protetyk Słuchu z 2-letnim programem kształcenia w 2005 r.,
 • Technik Sterylizacji Medycznej z rocznym programem kształcenia w 2011 r.,
 • Opiekun Medyczny z rocznym programem kształcenia w roku 2012 r.,
  z 1,5-rocznym programem kształcenia w 2021 r.,
 • Opiekun Osoby Starszej z 2-letnim programem kształcenia w 2012 r.,
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej z rocznym programem kształcenia  w 2012 r.,
 • Asystentka stomatologiczna z 2-letnim programem kształcenia  w 2017 r.,
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej z 2-letnim programem kształcenia w 2017 r.,
 • Higienistka stomatologiczna z 2-letnim programem kształcenia w 2018 r.,
 • Ortoptystka z 2-letnim programem kształcenia w 2018 r.,
 • Opiekunka środowiskowa z 2-letnim programem kształcenia w 2018 r.,
 • Podolog z rocznym programem kształcenia od 2022 r.,
 • Florysta z rocznym programem kształcenia, planowany w 2024 r.