Kierunek dla osób ze zdolnościami do swobodnego
i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
które posiadają zdolności manualne i artystyczne, interesują się psychologią
i pedagogiką oraz chcą pracować z małymi dziećmi.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę o zasadach pracy pielęgnacyjnej i wychowawczej dziecka na poszczególnych etapach jego rozwoju. Realizowane są przedmioty: anatomia, fizjologia i patofizjologia dziecka, pierwsza pomoc, wychowanie
i edukowanie dziecka, psychologia, rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, pielęgnowanie dziecka zdrowego
i chorego, prawne, aspekty opieki nad dzieckiem.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia pracy w żłobkach,
w sanatoriach,
w domach małego dziecka, w szpitalach na oddziałach pediatrycznych
oraz mogą prowadzić prywatną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadane kwalifikacje w zawodzie Opiekunka dziecięca.

 

 

Prezentacja kierunku
Plan nauczania – I rok (system dzienny)

Dodaj komentarz