Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach matematyczno – informatycznych oraz technicznych.
W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne
i praktyczne z takich przedmiotów jak: podstawy układów elektronicznych i elektrycznych, podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej, anatomia.

Słuchacze w trakcie nauki zdobywają specjalistyczną wiedzę związaną m.in. z informatyką medyczną, technikami obrazowania w medycynie , budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie Technik elektroniki i informatyki medycznej.

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz