Patron

Prof. Stanisław Liebhart
1897 – 1968

Lwowianin, ginekolog-położnik, starszy asystent Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, po wojnie kierownik Katedry i Kliniki Chorób Kobiecych i Położnictwa, dziekan Wydziału Lekarskiego i prorektor Akademii Medycznej w Lublinie.

Od roku 1987 stał się patronem naszego Studium. Poniżej przedstawiamy ciekawą postać zasłużonego i niezapomnianego Profesora.

Prof. dr med. Stanisław Liebhart urodził się 6 marca 1897 roku w Kołomyi. Gimnazjum ukończył w Wiedniu, a studia lekarskie odbył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego w roku 1924 r. rozpoczął pracę w Klinice Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem prof. Józefa Bocheńskiego, gdzie pracował do rozpoczęcia II wojny światowej.
Stanisław Liebhart w okresie pracy w Klinice bierze czynny udział w życiu naukowym Lwowa, pełni szereg obowiązków w Towarzystwach Naukowych. Ale nie tylko praca zawodowa i naukowa stanowiła zakres działalności Profesora, bierze on również czynny udział w życiu społecznym pracując w szeregu organizacji społecznych a przede wszystkim w ówczesnej Izbie Lekarskiej.

Dzięki szerokim zainteresowaniom poza medycznym i pełnym życzliwości i troski podejściu do chorych, zaskarbił sobie szacunek i zaufanie zarówno wśród nich jak i współpracowników. Posiadał on niezwykłą pasję stawiania śmiałych hipotez Zawsze dynamiczny i pełen energii umiał nie tylko prowadzić doświadczenia kliniczne, lecz także potrafił je właściwie wykorzystać. Publikowanie w tym okresie prace świadczą o jego szerokich zainteresowaniach, zwłaszcza prace z dziedziny endokrynologii, nauki w owym okresie nowej i mało znanej.
Był jednym z pionierów rozwijania badań naukowych z tej dziedziny w ginekologii w celu rozwiązywania wielu problemów integracyjnej zależności endokrynologii i ginekologii.

Jego dorobek naukowy z tego okresu zamyka się ilością 44 publikacji ogłoszonych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym.

Po ekspatriacji ze Lwowa Stanisław Liebhart przybył do Wrocławia, gdzie habilitował się w roku 1945, po czym do roku 1948 pracował w Klinice Ginekologiczno-Położniczej w Krakowie. W roku 1948 został mianowany profesorem nadzwyczajnym i przyjechał do Lublina, gdzie objął kierownictwo Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych. Dzięki Jego wysiłkom, po generalnym remoncie budynku przy ulicy Lubartowskiej 81 nastąpiła rozbudowa zaplecza kliniczno-dydaktycznego oraz laboratoryjnego Kliniki. W roku 1950 utworzono Akademię Medyczną w Lublinie. Klinika weszła w skład Wydziału Lekarskiego nowej uczelni. W roku 1964 Klinika przeniesiona została do nowopowstałego Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 4 uzyskując wspaniałą jak na owe czasy bazę lokalową. W ramach Kliniki działały następujące oddziały: Ginekologii Aseptycznej, Ginekologii Septycznej, Trakt Porodowy z Izbą Przyjęć Ginekologiczno-Położniczą, Oddział Patologii Ciąży, Oddział Położniczy z Oddziałem Noworodków i Oddział Wcześniaków.

W ciągu 20 lat swojej pracy naukowej i dydaktycznej w Lublinie profesor Liebhart opublikował sam i ze współpracownikami ponad 200 prac, wydał 5 podręczników z położnictwa, ginekologii, ginekologii operacyjnej. Szczególnie cenne są jego badania nad zapobieganiem i leczeniem zatruć ciążowych oraz wad rozwojowych u noworodków.

Do historii Akademii Medycznej przeszły wykłady profesora – niezwykle jasne, logiczne, często przetykane żartami, przykładami z własnej, bogatej praktyki, a także demonstracjami, w czasie których profesor niezwykle sugestywnie, osobiście prezentował na katedrze różne pozycje, jakie główka dziecka przybiera podczas porodu. Studenci bawili się znakomicie, ale niepostrzeżenie tak podana wiedza na całe życie pozostawała im w głowach.

Profesor Stanisław Liebhart był nie tylko świetnym lekarzem-ginekologiem, naukowcem penetrującym z pasją mało znane obszary wiedzy, niezapomnianym wykładowcą i wychowawcą całego pokolenia lekarzy ginekologów, ale błyskotliwym erudytą, znawcą literatury pięknej i sztuki. Kochał sport: od lekkoatletyki po jazdę na łyżwach. Szczególnym zainteresowaniem prof. Liebharta cieszyło się życie sportowe młodzieży akademickiej.
Jeszcze w czasach lwowskich był jednym z pierwszych organizatorów Związku Sportowego, pełnił w nim ważne funkcje i obowiązki w kolejnych zarządach a opiekunem Lubelskiego Oddziału Akademickiego AZS był niemal do ostatniej chwili swego życia. Prof. Liebhart był wielkim przyjacielem młodzieży, którą dobrze rozumiał a ona odpłacała mu wielkim oddaniem i miłością.

Profesor prowadził uporządkowany styl życia, który pozwalał Mu na pełnienie wielu obowiązków, które umiał pogodzić z osobistymi pasjami i zainteresowaniami. Dzień powszedni zaczynał zwykle o 7.30 w swoim prywatnym gabinecie, gdzie przyjmował pierwsze pacjentki. Do kliniki zajeżdżał punktualnie o 10.30, zawsze dorożką, która była Jego ulubionym środkiem lokomocji. Raz w tygodniu z całym zespołem prowadził wizytę, ale na Sali operacyjnej i w salach chorych bywał codziennie. Jego współpracownicy, pielęgniarki i położne zapamiętali niezwykle ciepły i pełen życzliwości stosunek Profesora do pacjentek i personelu szpitala. O godzinie 14.00 zwykle znów przyjmował w swoim gabinecie. Późnym popołudniem wychodził do miasta, odwiedzał księgarnie.
Wieczór poświęcał na czytanie, pisanie, życie towarzyskie, które uwielbiał. Nie opuszczał żadnego balu akademickiego, na których zwykle był duszą towarzystwa.

Mimo rozległych obowiązków zawodowych i społecznych, Profesor dużo zainteresowania wykazał naszą szkołą.
Po utworzeniu Szkoły Położnych w 1955 roku był jej honorowym Kuratorem. Zasługą Profesora było wytypowanie doświadczonych lekarzy na wykładowców – wiodących przedmiotów klinicznych. W oddziałach I Kliniki Położniczo-Ginekologicznej, gdzie słuchaczki Szkoły Położnych i Szkoły Pielęgniarskiej odbywały ćwiczenia spotykały się z dużą serdecznością i wyrozumiałością Profesora, a wszyscy asystenci zajmowali się utrwalaniem praktycznej nauki zawodu. Bezinteresowna wówczas praca słuchaczy była zawsze dostrzegana, podkreślana i doceniana przez Profesora.

Profesor Stanisław Liebhart pracował w Lublinie 20 lat, do momentu swojej śmierci. Niewątpliwie Jego osoba wywarła największy wpływ na ukształtowanie opieki ginekologiczno-położniczej w regionie lubelskim oraz działalność naukową i dydaktyczną powstającego lubelskiego ośrodka ginekologiczno-położniczego, za co został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową Zasłużonego dla Lublina. Przede wszystkim jednak w okresie swojej działalności w Lublinie uzyskał wielką wdzięczność wielotysięcznej rzeszy kobiet, którym niósł ulgę w ich cierpieniach i troskach.

Profesor Stanisław Liebhart zmarł 29 marca 1968 roku. W naszej pamięci pozostał jako wielki nauczyciel, przyjaciel młodzieży, społecznik oraz sumienny i znakomity lekarz.

Nasza pamięć o Profesorze wyraża się w sposób szczególny podczas organizowanych w naszej szkole corocznie w październiku „Dni Patrona” oraz w opiece nad Jego grobem, którą sprawują nauczyciele i uczniowie Studium.