Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne
i biologiczne. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, zdrowie publiczne, anatomia i fizjologia z patologią
oraz zawodowe: diagnostyka elektromedyczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii
i aparatura elektromedyczna, diagnostyka obrazowa, radioterapia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, diagnostyki izotopowej (medycyny nuklearnej), PET, EKG, EMG, EEG, RTG, radioterapii, audiometrii oraz prowadzić własną działalność.

Nauka trwa 5 semestrów i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik elektroradiolog.

 

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania – I rok (dzienny – 5 dni w tygodniu)

Tygodniowy plan zajęć:

oddział 55 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 1 rok naukisemestr II i semestr IV – 2022/2023

oddział 54 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 2 rok nauki

oddział 53 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 3 rok nauki

 

 

Dodaj komentarz