Kierunek przeznaczony dla osób posiadających zainteresowania biologiczne
i techniczne.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Realizowane są przedmioty: zdrowie publiczne, anatomia, fizjologia i patologia, mikrobiologia, epidemiologia, dekontaminacja sprzętów
i wyrobów medycznych.

Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dezynfekcji
oraz sterylizacji i uzyskuje tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia pracy
w sterylizatorniach publicznych
i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie Technik sterylizacji medycznej.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania – I rok (stacjonarny – 3 dni w tygodniu, godziny popołudniowe)

Tygodniowy plan zajęć:

ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I

Dodaj komentarz