Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze, techniczne oraz chętnych do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.   

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia
oraz zawodowe, które obejmują zagadnienia dotyczące dysfunkcji narządów ruchu, problemów ludzi niepełnosprawnych – biomechanika ortopedyczna, przedmioty ortopedyczne.

Absolwenci mogą podjąć prace w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz poradniach ortopedycznych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji
w zawodzie technik ortopeda.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz