Kierunek przeznaczony dla osób
o zainteresowaniach przyrodniczych
i technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów takich jak: anatomia, fizjologii i patofizjologia narządu żucia, zdrowie publiczne, zasady i techniki pracy w gabinecie dentystycznym, dokumentacja medyczna, działalność profilaktyczno-lecznicza.

Zadania zawodowe asystentki dotyczą asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.

Absolwent może podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, klinikach i poradniach dentystycznych, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie Asystentka stomatologiczna.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Tygodniowy plan zajęć:

7S ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I

Dodaj komentarz