Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą pomagać innym, są wrażliwe na drugiego człowieka oraz planują pracować z osobami niepełnosprawnymi.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę
z zakresu opieki
i pielęgnacji człowieka, organizacji czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacji barier społecznych, psychologicznych, architektonicznych.

Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy i organizacji wsparcia osobom niepełnosprawnym, co sprzyja ich adaptacji do niepełnosprawności, a przez to zapobiega wykluczeniu oraz marginalizacji społecznej i ekonomicznej tych osób i ich rodzin.

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć pracę w domach opieki dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach i stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, ośrodkach kulturalnych oferujących usługi osobom niepełnosprawnym, przedszkolach integracyjnych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji
w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej.

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz