Kierunek przeznaczony dla osób posiadających zdolności do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną i jego rodziną, zamiłowaniem
do pracy z drugą osobą, wrażliwością, empatią, tolerancją, cierpliwością i odpowiedzialnością. Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi i chorymi to zawód dla Ciebie.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty: zdrowie publiczne, psychologia, anatomia
i fizjologia, kliniczny zarys chorób, podstawy farmakologii, pracownia zabiegów medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, pracownia aktywizacji przyłóżkowej.

Opiekun medyczny może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, takich jak: domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, oddziałach szpitalnych, oddziałach opieki paliatywnej, hospicjach.

Nauka trwa 3 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie Opiekun medyczny.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania (stacjonarny – 3 dni w godz. popołudniowych)

Tygodniowy plan zajęć:

oddział 11 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 1 rok nauki

oddział 10 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 2 rok nauki

Dodaj komentarz