Kierunek przeznaczony dla osób
o zainteresowaniach przyrodniczych
i technicznych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów takich jak: podstawy stomatologii z profilaktyką
i promocją zdrowia jamy ustnej, anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia, zdrowie publiczne, zasady i techniki pracy w gabinecie dentystycznym, dokumentacja medyczna.

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie,
na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach, klinikach i poradniach dentystycznych, gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie Higienistka stomatologiczna.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Tygodniowy plan zajęć:

ODDZIAŁ 4 2 ROK NAUKI ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR III

 

Dodaj komentarz