Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania przyrodnicze, techniczne, o zdolnościach manualnych. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: akustyka, wybrane zagadnienia z elektroniki, anatomia, budowa aparatów słuchowych, otoplastyka.

Protetyk słuchu diagnozuje ubytek słuchu pacjenta. Dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu
i dopasowuje wkładki uszne różnych typów. Ważnym zadaniem w jego pracy jest opieka audioprotetyczna nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Absolwenci po ukończeniu nauki mogą podjąć pracę w gabinetach protetyki słuchu, gabinetach audiologicznych, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audio protetycznego, jednostkach badawczych i produkujących aparaty słuchowe oraz prowadzić własną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie Protetyk słuchu.

 

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania – I rok (stacjonarny)

Tygodniowy plan zajęć:

oddział 11 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 2 rok nauki

oddział 12 ROK SZKOLNY 2023/2024 SEMESTR I 1 rok nauki

 

Dodaj komentarz