Kierunek przeznaczony dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych. Ortoptyści zajmują się diagnozą
i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne
i praktyczne z przedmiotów takich jak: anatomia, fizjologia i patofizjologia, wybrane zagadnienia z pediatrii, ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowia, metody i techniki pracy ortoptystki, podstawy optyki, badania ortoptyczne, ćwiczenia ortoptyczne.

Ortoptyści opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych, specjalnych i innych. Ortoptyści mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie Ortoptystka.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz