Projekty EFS

 

 PROJEKT PN. „INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZKÓŁ POLICEALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

Beneficjent:  Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin

 

Jednostki objęte projektem:

Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach, Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu.

 

Planowany okres realizacji: 2016-2020

 

Dofinansowanie z UE: 2 509 531, 50 PLN

 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.13.06.00-06-0018/16-00

 

Cel projektu: poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w ramach medycznych szkół policealnych, dla których organem założycielskim jest Województwo Lubelskie.

 

Opis przedsięwzięcia:

Projekt zakłada zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatów i pracowni celem stworzenia uczniom szkół zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dla pracowni:

 • anatomicznej, masażu (zawód: technik masażysta/symbol cyfrowy zawodu: 325402);
 • anatomicznej, opiekuńczo-higienicznej (opiekun medyczny/ symbol cyfrowy zawodu: 532102);
 • opiekuńczo-higienicznej (opiekun osoby starszej/symbol cyfrowy zawodu: 341202);
 • kosmetycznej (technik usług kosmetycznych/ symbol cyfrowy zawodu: 514207);
 • aparatury medycznej, informatyki medycznej (technik elektroniki i informatyki medycznej/ symbol cyfrowy zawodu: 311411);
 • dekontaminacji medycznej (technik sterylizacji medycznej/symbol cyfrowy zawodu: 321104);
 • pomiarów akustycznych (protetyk słuchu/symbol cyfrowy zawodu: 321401);
 • rentgenodiagnostyki (technik elektroradiolog/symbol cyfrowy zawodu: 321103);
 • anatomicznej, protetyczno-ortodontycznej, gabinet dentystyczny (technik dentystyczny/ symbol cyfrowy zawodu: 321402);
 • anatomicznej (higienistka stomatologiczna/symbol cyfrowy zawodu: 325102).

 

Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to:

 • liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 9;
 • liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem – 436 szt.;
 • rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 4793 os.;
 • potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 4793 os.

 

Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym uczniowie w wieku powyżej 18 roku życia, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum
lub inną równorzędną) i podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujące z ww. placówkami w tym pracodawcy.

 

———————————————————————————————————————————-


„Nowe umiejętności – nowe możliwości”
informacja o projekcie

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020
Oś Priorytetowa, 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

Realizatorem projektu jest: Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, ul. Jaczewskiego 5

 

Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: 2.10.2017 r. – 30.10.2020 r.

 

Uczestnicy projektu: 180 uczniów (rekrutacja 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) uczących się w systemie dziennym:

 1. technik usług kosmetycznych
 2. technik masażysta
 3. technik elektroradiolog

 

Zakres wsparcia:

 1. dodatkowe kursy specjalistyczne

 

1) technik usług kosmetycznych: modelowanie i stylizacja  rzęs – 8 godz., posługiwanie się aparaturą wykorzystującą światło w IPL i fale RF – 8 godz., zabiegi pielęgnacyjne twarzy – zabieg złuszczający – 8 godz., kamuflaż medyczny – 6 godz., język migowy – 16 godz.

2) technik masażysta: anatomia palpacyjna – 20 godz., terapia Ekmana
– 16 godz., kinesiotaping – 20 godz., terapia przeciwobrzękowa – 60 godz., masaż tensegracyjny – 20 godz.

3) technik elektroradiolog: ochrona radiologiczna pacjenta – kurs nadający uprawnienia – 26 godz.

kurs specjalistyczny: autoprezentacja i kreowanie własnego wizerunku – 32 godz.

 1. staże zawodowe, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego u pracodawców. Dla każdej z osób odbywających staż przewidziane jest stypendium w wysokości 1800,00 zł miesięcznie.
 2. indywidualne doradztwo zawodowe

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Załączniki: