Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się psychologią
i pedagogiką, które łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi
oraz posiadają uzdolnienia manualne
i artystyczne.

W trakcie nauki słuchacze poznają metody organizowania czasu wolnego osobom chorym, z różnym stopniem niepełnosprawności, osobom w sytuacjach życiowych spowodowanych urazem lub chorobą.

Absolwenci mogą podjąć pracę w szpitalach, placówkach rehabilitacji, sanatoriach, domach dziennego pobytu, klubach seniora, warsztatach terapii zajęciowej, domach kultury.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie Terapeuta zajęciowy.

 

 

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Tygodniowy plan zajęć:

I semestr 2023/2024

Dodaj komentarz