Nauka zdalna

Z racji tego, że nasza szkoła w ramach zdalnego nauczania korzysta z rozwiązań firmy Microsoft tj. Office 365 for Education, uznajemy za konieczne przekazanie Państwu poniższych informacji: 

 1. Realizacja nauczania na odległość poprzez Platformę Office 365.
 2. Do uczestnictwa w zajęciach potrzebny jest komputer (lub laptop/smartfon) z dostępem do Internetu.
 3. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 4. Zabronione jest rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie.
 5. Należy dbać o prywatność swoją i innych oraz prawo własności w sieci.
 6. Nie publikujmy wiadomości, które przesyłane są przez prywatny kanał.
 7. Nigdy nie udostępniamy innym adresu, nazwiska ani żadnych danych nadawcy.
 8. Zalogowanie się na konto MT oznacza akceptację niniejszych zasad oraz zgodę na udostępnienie wizerunku (w szczególności własnego głosu i wizerunku) innym uczniom i nauczycielom.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania

danych osobowych w związku z wykorzystaniem platformy Office 365

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych ucznia / słuchacza jest: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły z siedzibą:
  20-090 Lublin, ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5, zwany dalej Administratorem.
 • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@msz.lublin.pl
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych ucznia / słuchacza jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).
 • Dane osobowe ucznia będą przetwarzane w formie elektronicznej w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Office 365.
 • Odbiorcą tych danych osobowych będą pracownicy pedagogiczni, właściciel platformy oraz firmy związane z dostawą usługi Office 365.
 • W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Office 365, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż upłynie cel ich przetwarzania, do zakończenia usługi Office 365. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną usunięte zgodnie z Postanowieniami Usług Online Microsoft (dodatek dotyczący ochrony danych w ramach usług Online Microsoft).
 • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ochrona danych osobowych – oświadczenie Microsoft „W przypadku produktów firmy Microsoft dostarczanych dla szkół w tym Office 365 Education A1, firma Microsoft:

 1. Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji.
 2. Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów.
 3. Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy podobnych celów komercyjnych, takich jak kierowanie reklam do uczniów na podstawie profilowania.
 4. Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji albo, na które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub uczniowie o odpowiednim wieku.
 5. Będzie wymagać, aby dostawcy naszej firmy, którym będą dostępniane dane osobowe uczniów na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (jeśli dotyczy), zobowiązali się do zastosowania tych samych zasad dotyczących danych osobowych uczniów.

Więcej informacji na temat Office 365 dla instytucji edukacyjnych znajdziecie Państwo na stronie Microsoft Office oraz:

Dodaj komentarz