Rekrutacja 2018/2019

SZKOŁA POLICEALNA –

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

im. Stanisława Liebharta w Lublinie
ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5
20-090 Lublin

tel. 81-747-80-81, www.msz.lublin.pl

REKRUTACJA
na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty wymagane do złożenia:

 • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY oraz KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania w linkach lub wydawane w sekretariacie Studium),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
  w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
  przez lekarza medycyny pracy (po wcześniejszym pobraniu skierowania
  w sekretariacie Studium),
 • 3 fotografie o wymiarze 37mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane
  na odwrocie imieniem i nazwiskiem + wersja elektroniczna fotografii, którą należy przesłać za pomocą programu dostępnego tutaj
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy osób posiadających takie orzeczenia).

Dokumenty rekrutacyjne do internatu:

* OŚWIADCZENIE niepełnoletni PDF DOCX
* OŚWIADCZENIE pełnoletni PDF DOCX
* Procedura przyjęć do internatu 2018 PDF DOCX
* Załącznik nr 1 PDF DOCX
* Załącznik nr 2 PDF DOCX
* Załącznik nr 3 PDF DOCX
* Załącznik nr 4 PDF DOCX

Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie w białej teczce

Kierunki kształcenia, na które będzie prowadzony nabór kandydatów:

Uczniowie kończący szkołę przystępują w szkole do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie

Kryteria, warunki i terminy…

Uczniów i słuchaczy przyjmuje się do Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego Stanisława Liebharta w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na semestr pierwszy publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza medycyny pracy,
 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 • Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek kształcenia,
  będą mogli ubiegać się o przyjęcie na inne kierunki, na których pozostały wolne miejsca.
 • Wykaz wolnych miejsc zostanie podany w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.
 • Osoby które chcą być zakwalifikowane w tym trybie, powinny złożyć wniosek
  do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Termin składania wniosków mija dnia następnego po ogłoszeniu wyników rekrutacji.
 • Decyzja o zakwalifikowaniu na dany kierunek kształcenia zależeć będzie od ilości
  wolnych miejsc.

Dodaj komentarz