im. Stanisława Liebharta w Lublinie

TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

Kierunek cieszący się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich.
W trakcie nauki realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego: psychologia, anatomia z patologią, chemia. Kształcenie zawodowe przygotowuje do samodzielnego wykonania leków recepturowych. Na drugim roku słuchacze odbywają praktykę w aptece.
Do podjęcia nauki zachęcamy osoby, które nie mają problemów z chemią i biologią.

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach, hurtowniach, placówkach badawczych oraz prowadzić samodzielnie punkty apteczne.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: technik farmaceutyczny.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Kierunek dla osób cechujących się zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, które chcą pracować z małymi dziećmi, posiadają zdolności manualne i artystyczne oraz interesują się psychologią i pedagogiką.

W trakcie nauki zdobywają wiedzę o zasadach pracy wychowawczej w poszczególnych grupach rozwojowych oraz kształtowaniu i rozwijaniu osobowości dziecka.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia  pracy w żłobkach, w sanatoriach, w domach małego dziecka, w szpitalach – oddziały pediatryczne oraz prowadzić prywatną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem:  opiekunka dziecięca.

 

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne i biologiczne.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, zdrowie publiczne, anatomia i fizjologia z patologią i zawodowe: diagnostyka elektromedyczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura elektromedyczna, diagnostyka obrazowa, radioterapia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach /zakładach/: tomografii  komputerowej,  rezonansu magnetycznego, diagnostyki  izotopowej /medycyny nuklearnej/,  PET, EKG,  EMG,  EEG,   RTG,  radioterapii, audiometrii oraz prowadzić własne gabinety.

Nauka trwa 5 semestrów i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem: technik elektroradiolog.

 

TECHNIK MASAŻYSTA

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze i dużą sprawność manualną. Umożliwia również podjęcie nauki i uzyskanie zawodu osobom z inwalidztwem wzroku.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia z fizjologią, zdrowie publiczne i zawodowe; masaż, fizjoterapia, odnowa biologiczna.

Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach rehabilitacji leczniczej, sanatoriach, gabinetach masażu leczniczego, ośrodkach odnowy biologicznej, klubach sportowych oraz prowadzić własną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem:  technik masażysta.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Kierunek przeznaczony dla kandydatów interesujących się psychologią i pedagogiką, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi. Mile widziane osoby o uzdolnieniach artystycznych i manualnych.

W trakcie nauki słuchacze będą uczyli się metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz jak odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej  urazem lub chorobą.

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, klubach seniora.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –  dyplom z tytułem: terapeuta zajęciowy.

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania urodą i zdrowiem. W trakcie nauki będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: pracownia kosmetyki, kosmetologia, dermatologia, fizykoterapia, chemia kosmetyczna i wizaż. Zajęcia praktyczne prowadzone są na bazie własnych pracowni kosmetycznych wyposażonych w sprzęt i aparaturę. Praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych gabinetach kosmetycznych o profilu specjalistycznym.

Absolwenci po ukończeniu nauki są przygotowani do pracy w salonach kosmetycznych, ośrodkach SPA, studiach stylizacji lub prowadzenia własnej działalności.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: technik usług kosmetycznych.

TECHNIK ORTOPEDA

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze, techniczne oraz chętnych do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia i zawodowe, które obejmują zagadnienia dotyczące dysfunkcji narządów ruchu, problemów ludzi niepełnosprawnych  (biomechanika ortopedyczna, przedmioty ortopedyczne).

Absolwenci mogą podjąć prace w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz poradniach ortopedycznych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem:  technik ortopeda.

PROTETYK SŁUCHU

Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania techniczne i plastyczne. W trakcie nauki będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: akustyka, wybrane zagadnienia z elektroniki, budowa aparatów słuchowych, otoplastyka.

Protetyk słuchu diagnozuje ubytek słuchu pacjenta. Dobiera także odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu
i dopasowuje wkładki uszne różnych typów. Ważną rolę w jego pracy jest opieka audioprotetyczna nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Absolwenci po ukończeniu nauki będą mogli podjąć pracę
w gabinetach protetyki słuchu, gabinetach audiologicznych, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audio protetycznego, jednostkach badawczych
i produkcyjnych aparatów słuchowych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem:  protetyk słuchu.

OPIEKUN MEDYCZNY

Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi i  chorymi to zawód dla Ciebie.

Kierunek przeznaczony dla kandydatów cechujących się zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną i jego rodziną, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód opiekuna medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, we wszystkich oddziałach szpitalnych, oddziałach opieki paliatywnej, hospicjach.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: opiekun medyczny.

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania biologiczne i techniczne.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dezynfekcji oraz sterylizacji
i uzyskuje tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: technik sterylizacji medycznej.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Kierunek przeznaczony dla osób cechujących się wrażliwością, cierpliwością, odpowiedzialnością i chęcią niesienia pomocy osobom starszym.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozpoznawania możliwości  oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osób starszych, a także rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym  tych osób.

Absolwent przygotowany jest do udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osób starszych do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach i klubach  samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, placówkach poradnictwa rodzinnego oraz podjąć prywatną praktykę pracy socjalnej.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem:  opiekun osoby starszej.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą  pomagać innym, są wrażliwe na ludzka krzywdę oraz  czerpią satysfakcję z pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji człowieka, organizacji czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacji barier społecznych, psychologicznych czy architektonicznych tak aby aktywizować osoby niepełnosprawne i ich otoczenie oraz organizować działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym co przyczynia się do odzyskania przez nich kontroli nad własnym ciałem i stylem własnego życia, a to zapobiega wykluczeniu oraz marginalizacji społecznej i ekonomicznej tych osób i ich rodzin.

Absolwent może podjąć pracę w domach opieki dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach i stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,  ośrodkach kulturalnych oferujących usługi osobom niepełnosprawnym,  przedszkolach integracyjnych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: asystent osoby niepełnosprawnej.

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania matematyczno – informatyczne oraz techniczne.

W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, podstawy układów elektronicznych i elektrycznych, podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. W trakcie nauki zdobywa specjalistyczną wiedzę związaną m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem: technik elektroniki i informatyki medycznej.

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Zawód asystentki stomatologicznej w Polsce istnieje od 1992 roku. Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne.

Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą. Asystentka wykonuje swoje zadania na podstawie umowy  o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Asystentka stomatologiczna może podjąć pracę w: gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, klinikach i poradniach dentystycznych, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem: asystentka stomatologiczna.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w: domach pomocy społecznej w kraju i za granicą, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w środowisku domowym ludzi starszych lub chorych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach lub założyć własną działalność.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem: opiekunka środowiskowa.