Kierunki kształcenia

TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

Kierunek cieszący się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich.
W trakcie nauki realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego: psychologia, anatomia z patologią, chemia. Kształcenie zawodowe przygotowuje do samodzielnego wykonania leków recepturowych. Na drugim roku słuchacze odbywają praktykę w aptece.
Do podjęcia nauki zachęcamy osoby, które nie mają problemów z chemią i biologią.

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach, hurtowniach, placówkach badawczych oraz prowadzić samodzielnie punkty apteczne.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom
z tytułem: technik farmaceutyczny.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Kierunek dla osób cechujących się zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, które chcą pracować z małymi dziećmi, posiadają zdolności manualne i artystyczne oraz interesują się psychologią i pedagogiką.

W trakcie nauki zdobywają wiedzę o zasadach pracy wychowawczej w poszczególnych grupach rozwojowych oraz kształtowaniu i rozwijaniu osobowości dziecka.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia  pracy w żłobkach, w sanatoriach, w domach małego dziecka, w szpitalach – oddziały pediatryczne oraz prowadzić prywatną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem:  opiekunka dziecięca.

 

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne i biologiczne.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, zdrowie publiczne, anatomia i fizjologia z patologią i zawodowe: diagnostyka elektromedyczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura elektromedyczna, diagnostyka obrazowa, radioterapia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach /zakładach/: tomografii  komputerowej,  rezonansu magnetycznego, diagnostyki  izotopowej /medycyny nuklearnej/,  PET, EKG,  EMG,  EEG,   RTG,  radioterapii, audiometrii oraz prowadzić własne gabinety.

Nauka trwa 5 semestrów i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem: technik elektroradiolog.

 

TECHNIK MASAŻYSTA

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze i dużą sprawność manualną. Umożliwia również podjęcie nauki i uzyskanie zawodu osobom z inwalidztwem wzroku.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia z fizjologią, zdrowie publiczne i zawodowe; masaż, fizjoterapia, odnowa biologiczna.

Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach rehabilitacji leczniczej, sanatoriach, gabinetach masażu leczniczego, ośrodkach odnowy biologicznej, klubach sportowych oraz prowadzić własną praktykę.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem:  technik masażysta.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Kierunek przeznaczony dla kandydatów interesujących się psychologią i pedagogiką, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi. Mile widziane osoby
o uzdolnieniach artystycznych i manualnych.

W trakcie nauki słuchacze będą uczyli się metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz jak odnaleźć się
w nowej sytuacji życiowej spowodowanej  urazem lub chorobą.

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, klubach seniora.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –  dyplom z tytułem: terapeuta zajęciowy.

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania urodą i zdrowiem. W trakcie nauki będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: pracownia kosmetyki, kosmetologia, dermatologia, fizykoterapia, chemia kosmetyczna i wizaż. Zajęcia praktyczne prowadzone są na bazie własnych pracowni kosmetycznych wyposażonych w sprzęt i aparaturę. Praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych gabinetach kosmetycznych o profilu specjalistycznym.

Absolwenci po ukończeniu nauki są przygotowani do pracy w salonach kosmetycznych, ośrodkach SPA, studiach stylizacji lub prowadzenia własnej działalności.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: technik usług kosmetycznych.

TECHNIK ORTOPEDA

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze, techniczne oraz chętnych do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia i zawodowe, które obejmują zagadnienia dotyczące dysfunkcji narządów ruchu, problemów ludzi niepełnosprawnych  (biomechanika ortopedyczna, przedmioty ortopedyczne).

Absolwenci mogą podjąć prace w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz poradniach ortopedycznych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem:  technik ortopeda.

PROTETYK SŁUCHU

Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania techniczne i plastyczne. W trakcie nauki będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne
z takich przedmiotów jak: akustyka, wybrane zagadnienia z elektroniki, budowa aparatów słuchowych, otoplastyka.

Protetyk słuchu diagnozuje ubytek słuchu pacjenta. Dobiera także odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu
i dopasowuje wkładki uszne różnych typów. Ważną rolę w jego pracy jest opieka audioprotetyczna nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Absolwenci po ukończeniu nauki będą mogli podjąć pracę
w gabinetach protetyki słuchu, gabinetach audiologicznych, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audio protetycznego, jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplom z tytułem:  protetyk słuchu.

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi i  chorymi to zawód dla Ciebie.

Kierunek przeznaczony dla kandydatów cechujących się zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną
i jego rodziną, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością
oraz odpowiedzialnością.

W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód opiekuna medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, we wszystkich oddziałach szpitalnych, oddziałach opieki paliatywnej, hospicjach.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: opiekun medyczny.

 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania biologiczne i techniczne.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dezynfekcji oraz sterylizacji
i uzyskuje tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: technik sterylizacji medycznej.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Kierunek przeznaczony dla osób cechujących się wrażliwością, cierpliwością, odpowiedzialnością i chęcią niesienia pomocy osobom starszym.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozpoznawania możliwości  oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osób starszych, a także rozpoznawania
i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym  tych osób.

Absolwent przygotowany jest do udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osób starszych do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach i klubach  samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, placówkach poradnictwa rodzinnego oraz podjąć prywatną praktykę pracy socjalnej.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem:
opiekun osoby starszej.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierunek przeznaczony dla osób, które chcą  pomagać innym, są wrażliwe na ludzka krzywdę oraz  czerpią satysfakcję z pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji człowieka, organizacji czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacji barier społecznych, psychologicznych czy architektonicznych tak aby aktywizować osoby niepełnosprawne i ich otoczenie oraz organizować działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym co przyczynia się do odzyskania przez nich kontroli nad własnym ciałem i stylem własnego życia, a to zapobiega wykluczeniu oraz marginalizacji społecznej i ekonomicznej tych osób i ich rodzin.

Absolwent może podjąć pracę w domach opieki dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach i stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,  ośrodkach kulturalnych oferujących usługi osobom niepełnosprawnym,  przedszkolach integracyjnych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom z tytułem: asystent osoby niepełnosprawnej.

 

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania matematyczno – informatyczne oraz techniczne.

W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, podstawy układów elektronicznych
i elektrycznych, podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny
oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. W trakcie nauki zdobywa specjalistyczną wiedzę związaną m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii,
bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem: technik elektroniki i informatyki medycznej.

 

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Zawód asystentki stomatologicznej w Polsce istnieje od 1992 roku. Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.
Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego
oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne.

Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą. Asystentka wykonuje swoje zadania na podstawie umowy  o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Asystentka stomatologiczna może podjąć pracę w: gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, klinikach i poradniach dentystycznych, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem:
asystentka stomatologiczna.

 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym
i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia
ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w: domach pomocy społecznej w kraju i za granicą, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w środowisku domowym ludzi starszych lub chorych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach lub założyć własną działalność.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem: opiekunka środowiskowa.

 

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie,
na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki
do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi
nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień
do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najwyższe wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego, oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu – ustnie lub pisemnie. Sprawdza parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Absolwent w zawodzie higienistka stomatologiczna zgodnie z nabytą wiedzą i umiejętnościami, przygotowany jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

Higienistka stomatologiczna ma przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych. Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych. Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach, klinikach i poradniach dentystycznych, gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem:
higienistka stomatologiczna.

 

ORTOPTYSTKA

Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki
i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

Ortoptyści spełniają ważna rolę społeczną. Wykonują oraz asystują
w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia
(np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe, np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii – podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptyści opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych,  specjalnych i innych.

Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna,  głównie z lekarzem okulistą.

Fachowcy z tej dziedziny są nieodzowni dla sprawnego funkcjonowania
i rozwoju nowoczesnych metod leczenia oraz stale poszukiwani na rynku pracy.

Nabywane umiejętności zawodowe:

  1. wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
  2. prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
  3. dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;
  4. komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
  5. prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej

Ortoptystka może być zatrudniona w: przychodniach leczenia zeza, gabinetach okulistycznych, oddziałach okulistycznych szpitala, gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych. Może otworzyć również własną działalność gospodarczą.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w  zawodzie – dyplomu z tytułem: ortoptystka.