Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania urodą
i profilaktyką zdrowia. W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów: pracownia kosmetyki, kosmetologia, dermatologia, fizykoterapia, chemia kosmetyczna, wizaż, psychologia.

Zajęcia praktyczne prowadzone są na bazie własnych pracowni kosmetycznych wyposażonych w sprzęt i aparaturę. Praktyka zawodowa odbywa się w specjalistycznych gabinetach kosmetycznych.

Absolwenci po ukończeniu nauki są przygotowani do pracy w salonach kosmetycznych, ośrodkach SPA, studiach stylizacji, mogą też prowadzić własną działalność.

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym lub dziennym, trwa 4 semestry. Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplomu zawodowego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji  w zawodzie Technik usług kosmetycznych.

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania – I rok (dzienny – 5 dni w tygodniu)

Plan nauczania – I rok (stacjonarny – 3 dni w tygodniu, godziny popołudniowe)

 

Tygodniowy plan zajęć:
>

1 rok II semestr 2022/2023

2 rok IV semestr 2022/2023

Stacjonarny 1 rok II semestr 2022/2023

Stacjonarny 2 rok IV semestr 2022/2023

Dodaj komentarz