Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki
i strabologii. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

Ortoptyści spełniają ważna rolę społeczną. Wykonują oraz asystują
w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia
(np. niedowidzenie, zmiany patologiczne, zaburzenia gałkoruchowe, np. zez, oczopląs, porażenia nerwów, sakkady, konwergencja), diplopii – podwójnego widzenia (np. choroby, urazy), diagnozy chorób narządu wzroku (np. jaskra, zaćma, AMD), doboru korekcji wady refrakcji (np. okulary, soczewki kontaktowe).

Ortoptyści opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych,  specjalnych i innych.

Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Praca ortoptystki wymaga dużej odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych w różnych grupach wiekowych. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna,  głównie z lekarzem okulistą.

Fachowcy z tej dziedziny są nieodzowni dla sprawnego funkcjonowania
i rozwoju nowoczesnych metod leczenia oraz stale poszukiwani na rynku pracy.

 

Nabywane umiejętności zawodowe:

  1. wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
  2. prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
  3. dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;
  4. komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
  5. prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej

Ortoptystka może być zatrudniona w: przychodniach leczenia zeza, gabinetach okulistycznych, oddziałach okulistycznych szpitala, gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych. Może otworzyć również własną działalność gospodarczą.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w  zawodzie – dyplomu z tytułem: ortoptystka.

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz