Kierunek przeznaczony dla kandydatów mających zainteresowania matematyczno – informatyczne oraz techniczne.
W trakcie nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, podstawy układów elektronicznych i elektrycznych, podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. W trakcie nauki zdobywa specjalistyczną wiedzę związaną m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: technik elektroniki i informatyki medycznej.

Prezentacja kierunku
Plan nauczania

Dodaj komentarz