Zawód asystentki stomatologicznej w Polsce istnieje od 1992 roku. Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne.

Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych. Współpracownikiem i przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą. Asystentka wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej. Asystentka stomatologiczna może podjąć pracę w: gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, klinikach i poradniach dentystycznych, oddziałach chirurgii szczękowej, zespołach implantologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: asystentka stomatologiczna.

 

Prezentacja kierunku
Plan nauczania

Dodaj komentarz