Nowy jednoroczny kierunek kształcenia! 

Nauka trwa dwa semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomem.

Opiekunka środowiskowa cechuje się:

 • empatią,
 • kreatywnością,
 • komunikatywnością,
 • konsekwencją w działaniu,
 • umiejętnością współpracy,
 • zdolnością organizowania pomocy i wsparcia,
 • umiejętnością kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w następujących sytuacjach:

 • w codziennych czynnościach domowych,
 • w planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,
 • w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i higienicznych w stosunku do osób chorych i niesamodzielnych,
 • udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,
 • mobilizowaniu osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijaniu zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz