Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania biologiczne i techniczne.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dezynfekcji oraz sterylizacji i uzyskuje tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: technik sterylizacji medycznej.

Prezentacja kierunku
Plan nauczania – I rok (stacjonarny – 3 dni w tygodniu, godziny popołudniowe)

Dodaj komentarz