Jeżeli jesteś wrażliwa/y na ludzką krzywdę, lubisz pomagać innym i satysfakcjonuje Cię praca z osobami niepełnosprawnymi, to asystent osoby niepełnosprawnej jest zawodem dla Ciebie.
Kierunek przeznaczony jest dla kandydatów cechujących się umiejętnością swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą z różnymi formami niepełnosprawności, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

Podczas nauki w Studium słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji człowieka, organizacji czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
W wyniku coraz większej liczby ludzi niepełnosprawnych, powstawania nowych domów opieki zawód asystenta osoby niepełnosprawnej będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach, stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, ośrodkach kulturalnych oferujących usługi osobom niepełnosprawnym, w przedszkolach integracyjnych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem asystent osoby niepełnosprawnej.

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz