Rekrutacja

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
im.
Stanisława Liebharta w Lublinie

ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 5
tel. (+48) 81-747-80-81, e-mail: sekretariat@msz.lublin.pl

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Dokumenty wymagane do złożenia:

 • kwestionariusz osobowy (wydawany w sekretariacie Studium, lub dostępny tutaj),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza medycyny pracy (po wcześniejszym pobraniu skierowania
  w sekretariacie Studium),
 • 3 fotografie o wymiarze 37mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy osób posiadających
  takie orzeczenia).

 – Dokumenty będą przyjmowane w komplecie w białej teczce –

 

Kierunki kształcenia, do których będzie prowadzony nabór kandydatów w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Uczniowie/Słuchacze kończący szkołę przystępują w szkole do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Dokumenty do pobrania: