Kierunek przeznaczony dla kandydatów interesujących się psychologią i pedagogiką, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi. Mile widziane osoby o uzdolnieniach artystycznych i manualnych.

 

W trakcie nauki słuchacze będą uczyli się metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz jak odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej urazem lub chorobą.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, klubach seniora.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –
dyplomu z tytułem: terapeuta zajęciowy.

 

 

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz