Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania przyrodnicze, techniczne oraz chętnych do niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia, fizjologia i patologia i zawodowe, które obejmują zagadnienia dotyczące dysfunkcji narządów ruchu, problemów ludzi niepełnosprawnych (biomechanika ortopedyczna, przedmioty ortopedyczne).

 

Absolwenci mogą podjąć prace w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz poradniach ortopedycznych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: technik ortopeda.

Prezentacja kierunku

Plan nauczania

Dodaj komentarz