Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne i biologiczne.

W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, zdrowie publiczne, anatomia i fizjologia z patologią i zawodowe: diagnostyka elektromedyczna, fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura elektromedyczna, diagnostyka obrazowa, radioterapia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach /zakładach/: tomografii  komputerowej,  rezonansu magnetycznego, diagnostyki  izotopowej /medycyny nuklearnej/,  PET, EKG,  EMG,  EEG,   RTG,  radioterapii, audiometrii oraz prowadzić własne gabinety.

Nauka trwa 5 semestrów i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem: technik elektroradiolog.

 

Prezentacja kierunku
Plan nauczania – I rok (dzienny – 5 dni w tygodniu)

 

Dodaj komentarz