Kierunek ten przeznaczony jest dla kandydatów mających zainteresowania techniczne i plastyczne. W trakcie nauki będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: akustyka, wybrane zagadnienia z elektroniki, budowa aparatów słuchowych, otoplastyka.

Protetyk słuchu diagnozuje ubytek słuchu pacjenta. Dobiera także odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu i dopasowuje wkładki uszne różnych typów. Ważną rolę w jego pracy jest opieka audioprotetyczna nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

Absolwenci po ukończeniu nauki będą mogli podjąć pracę w gabinetach protetyki słuchu, gabinetach audiologicznych, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audio protetycznego, jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie – dyplomu z tytułem:  protetyk słuchu.

Prezentacja kierunku
Plan nauczania – I rok (stacjonarny)

Dodaj komentarz